top of page

Postoje rodičů ke vzdělávání v ČR a k učitelské profesi

Aktualizováno: 15. 8. 2022

Podrobná výzkumná zpráva je dostupná zde (formát PDF)


Tato zpráva se původně zaměřovala na dlouhodobý vývoj v názorech rodičů na vzdělávání mezi rokem 2009 a 2019. Pandemie COVID-19 a s ní spojený přechod na distanční výuku ale nečekaně přinesl nutnost získat aktuální informace o tom, co se děje v rodinách a jak pandemie dopadá na učení dětí. Z toho důvodu bylo šetření rozšířeno o čtyři navazující vlny mezi dubnem a listopadem 2020. Obsahem zprávy je proto jak dlouhodobý vývoj v posledním desetiletí, tak aktuální změny v názorech rodičů během roku 2020.


Hlavní výsledky šetření:

  • Škola by měla podle rodičů připravit děti především na život v informační společnosti, naučit je vyhledávat a pracovat s informacemi, kriticky myslet a umět svůj názor obhájit v diskuzi. Za důležité také považují, aby se děti učily nakládat se svými slabými a silnými stránkami. V období probíhající distanční výuky rodiče častěji označili potřebu naučit žáky se soustředěně učit a systematicky poznávat nové věci.


  • Rodiče se shodují, že je potřeba omezit šikanu nebo záškoláctví. Nerovnosti v přístupu ke vzdělávání by podle oslovených rodičů zmírnila zejména předškolní výchova sociálně slabších dětí. S rozdělováním dětí do výběrových škol a víceletých gymnázií však většina rodičů spíš souhlasí. Názory na kvalitu i systémové změny a selektivnost souvisí se vzděláním a socioekonomickým statusem rodičů a zároveň tím, jakou školu jejich děti navštěvují.

  • Nejdůležitější podle rodičů je, aby učitel zasahoval proti šikaně a dokázal látku dobře vysvětlovat na příkladech. Tyto kvality v dotazníku označilo 78 procent respondentů. Učitelé by měli v žácích budit touhu se vzdělávat a spolupracovat. Méně důležitá je pro rodiče odbornost nebo komunikace. Zajímavé je, že rodiče dětí z výběrových tříd sice požadují modernizaci výuky a výuku nových kompetencí, ale pořád jsou zaměřeni na výkon. Jsou tedy progresivní z hlediska obsahu učiva, ale ne způsobu výuky.

  • Na škole rodiče nejvíce oceňují kvalitní učitele, příjemnou atmosféru a dobrou organizaci školy. Oproti roku 2009 naopak poklesl důraz na vybavení školy moderní technikou a pomůckami. Během pandemie zaznamenaly vlastnosti, které se ukázaly být důležité pro zvládání distanční výuky – dobrá organizace školy, kvalitní řízení školy; partnerský přístup pracovníků školy k žákům a rodičům; a vybavení moderní technikou a učebními pomůckami.


  • Většina dotazovaných rodičů je s úrovní základního školství spokojena. Od roku 2009 ale zároveň o třetinu stoupl počet rodičů žáků 9. ročníků, kteří jsou ke kvalitě českých škol kritičtí. Obecně panuje větší spokojenost s výukou na prvním stupni než na druhém. Kritikou nešetří zejména vysokoškolsky vzdělaní rodiče nebo rodiče dětí se špatným prospěchem a z horších ekonomických poměrů

981 zobrazení

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page