Vyšla nová Mapa vzdělávání. Ukazuje, kde se (ne)daří i faktory vzdělávacího úspěchu

Ukazujeme regionální nerovnosti, souvislosti mezi výsledky vzdělávání a chudobou i cesty k překonávání sociálních podmínek.

Výzkumná organizace PAQ Research vydala novou verzi Mapy vzdělávání. Portál shromažďuje datové analýzy a výzkumně podložená řešení vzdělávacích nerovností v Česku. Nejdůležitější aktualizací prošly Příběhy vzdělávacího ne/úspěchu. Regionální nerovnosti a vztah mezi vzděláváním a chudobou nově ukazujeme i na výsledcích testování, které vypovídají o znalostech a kompetencích žactva. Přibyla také unikátní typologie obcí s rozšířenou působností (ORP) a datová analýza, která ukazuje pozitivní roli mateřských škol či podpůrných pozic v boji se vzdělávací neúspěšností. Projekt podporuje Nadace České spořitelny.

Vzdělávání v Česku neslouží všem dětem stejně dobře. Výsledky tady oproti většině Evropy hodně závisí na tom, z jaké rodiny a regionu dítě pochází. V datech a mapách to přehledně ukazuje Mapa vzdělávání, kterou PAQ Research poprvé zveřejnil loni v únoru. Teď výzkumníci a výzkumnice přišli s její rozsáhlou aktualizací.

Nerovnosti ve výsledcích vzdělávání, které souvisí hlavně s destabilizující chudobou, zůstávají mezi různými kouty Česka i podle aktualizovaných dat stále velké. Příběhy vzdělávacího ne/úspěchu nicméně nabízí nové perspektivy, jak na situaci jednotlivých mikroregionů nahlížet. Platí přitom, že slabé výsledky vzdělávání netrápí jen nejvíc znevýhodněné kraje, problémy se koncentrují mikroregionálně napříč republikou.

Všechny mapy lze ukládat jako obrázek, vkládat v interaktivní podobě na vlastní stránky, stahovat zdrojová data. Stačí otevřít Příběhy nebo si najít jednotlivé ukazatele v prohlížečce DataPAQ.

Mikroregiony překonávající a zaostávající

“Na hodně místech vedle sebe existují naprosto rozdílné vzdělávací světy. Udělali jsme proto novou typologii mikroregionů, která pomáhá odhalovat příklady dobré praxe i strukturální problémy různých koutů Česka,” popisuje vedoucí projektu Václav Korbel.

“Pro každou obec s rozšířenou působností (ORP) jsme spočítali, jak by měly vypadat výsledky vzdělávání vzhledem k tamním sociálním podmínkám – a čísla porovnali s realitou. Vzešlo nám šest různých skupin, u nichž vidíme různý vztah sociálních podmínek, vzdělávací neúspěšnosti a nově i výsledků testování. Vycházíme z testů v 5. a 9. třídě od České školní inspekce a jednotných přijímacích zkoušek na střední školy. Testy vypovídají hlavně o znalostech a kompetencích, a tak i možnostech pokračovat třeba na vysoké škole,” říká Korbel.

Podmínky překonává Kadaň i velká města

Vzdělávací neúspěšnost ukazuje nejzávažnější problémy: míru absencí, neprospívání a nedokončování ZŠ. Snižovat ji vzhledem k sociálním podmínkám dokáže celkem 20 ORP. Řada jich leží v Moravskoslezském a Ústeckém kraji. “Místa jako Kadaň, Litvínov či Krnov sice nemají příznivé sociální podmínky, ale dokážou je překonávat spoluprací všech aktérů od školy přes město až po sociálně aktivizační služby. Děti a jejich rodiče mají dostatek podpory pro docházku do MŠ a dokončení ZŠ,” popisuje vzdělávací analytik Jan Zeman, který v mikroregionech konzultuje vzdělávání během seminářů na detailní reporty.

V testování žactva jsou výsledkově nad očekáváním hlavně velká města. “Důvodem může být vyšší sociální a kulturní kapitál rodičů. Do vzdělávání dětí mohou víc investovat a kladou i důraz na to, aby školy dobře fungovaly. Roli hraje i příprava na jednotné přijímací zkoušky nebo fragmentace systému – naše nová analýza ukazuje, že o něco lepší výsledky mají větší školy,” popisuje možné důvody Zeman.

Celkově však převládají mikroregiony, ve kterých neúspěšnost či výsledky testování za sociální podmínkami zaostávají. “Nejkritičtější situaci sledujeme na místech, kde se oba typy zaostávání spojují. Nachází se hlavně v Plzeňském kraji, ve kterém pro někoho možná překvapivě některým způsobem zaostává většina mikroregionů. Naše podrobné analýzy poukazují na kombinaci faktorů, jako je nízká účast dětí v předškolním vzdělávání, horší personální zajištění, vysoké procento žáků s odlišným mateřským jazykem, nižší státní financování škol a celkově nižší sociální podpora,” říká Václav Korbel.

Faktory úspěchu snižují neúspěšnost

Sociální podmínky v regionu vysvětlují přes polovinu rozdílů ve výsledcích vzdělávání. Snahy o zlepšení proto musí jít ruku v ruce se sociální politikou. Existují však i vzdělávací intervence, které pomáhají sociální podmínky překonávat. V naší nové datové analýze je nazýváme faktory úspěchu.

“Velkou souvislost s nižší vzdělávací neúspěšností má mezi mikroregiony vysoká docházka do mateřských škol a dostatek podpůrných pozic – psychologů a speciálních pedagogů. V ORP, které dokážou s těmito faktory pracovat, nedokončí ZŠ o třetinu až polovinu méně žáků a žaček než v sociálně podobných ORP. Tisícům dětem tak pomáhají k lepšímu startu do života,” popisuje analytička Nina Fabšíková.

Hodně záleží i na financování od státu a obce. “Aktuální systém financování pomáhá spíš bohatším regionům s většími školami. Finance na podpůrná opatření znevýhodněných žáků se čerpají individuálně přes jejich diagnostiku a finance na podpůrné profese z velké části přes dotační programy. Obojí je administrativně náročné. Lépe to zvládnou ředitelé, kteří mají administrativní podporu ve větší škole či od zřizovatele. Školy v chudých oblastech omezuje to, že zřizovatelé občas nemají tolik prostředků na jejich podporu,” říká ředitel PAQ Research Daniel Prokop.

“Financování podle naší analýzy souvisí s mírou neúspěšnosti a výsledky v regionech. Bohužel ale skoro nereaguje na míru sociálního znevýhodnění. To by se určitě mělo změnit. Potřebujeme i proměnu našeho rozdrobeného systému dvou a půl tisíce zřizovatelů, který trpí neefektivitou, malou podporou ředitelů, zhoršuje řízení vzdělávání i koordinaci se sociálními službami. U zřizovatelů dnes chybí i jasnější odpovědnosti za výsledky a občas i odbornost,” vyjmenovaná Prokop.

Podporovatelé a plány

Analýzy se opírají o data řady veřejných institucí. Mezi nejdůležitější patří Česká školní inspekce (ČŠI). „Jedním z nejcennějších zdrojů informací představují zjištění inspekčních týmů v navštívených školách doplněné o výsledky vzdělávání žáků, zjišťované zpravidla prostřednictvím testů ověřující úroveň vybraných výstupů závazných rámcových vzdělávacích programů či mezinárodní šetření (např. PISA a TIMSS), jejichž realizaci zabezpečujeme. Bez této činnosti by nebylo možné vůbec realizovat podobné projekty, jako je Mapa vzdělávání. Výsledkem všech typů činností České školní inspekce je velké množství využitelných dat, které analyzujeme, komentujeme a publikujeme a snažíme se je zužitkovat i ve spolupráci s dalšími partnery. Věříme, že propojování námi získaných dat s dalšími a jejich využití v analýzách PAQ, přispějí ke zkvalitnění celé vzdělávací soustavy,“ říká ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal.

Celý projekt vzniká za podpory Nadace České spořitelny. „Inovace ve vzdělávání podporujeme dlouhodobě. Loňské zveřejnění Mapy vzdělávání ukázalo, jak je tento analytický nástroj potřebný. Nové rozšíření pomůže školám a zřizovatelům ještě lépe rozumět jednotlivým odlišnostem na úrovni ORP. Jsem moc rád, že aktualizace počítá i s příběhy dobré praxe," uvádí místopředseda správní rady Nadace České spořitelny Jakub Mareš.

Výzkumnictvo PAQ Research do budoucna chystá analýzy dalších faktorů úspěchu. Brzy také rozšíří Mapu vzdělávání o katalog Dobré praxe, kterou sbíráme napříč celou republikou.

Co je to Mapa vzdělávání

Mapa vzdělávání shromažďuje datové analýzy a výzkumně podložená řešení vzdělávacích nerovností v Česku. Skládá se z několika částí.

Příběhy vzdělávání ne/úspěchu v přehledných analýzách a mapách ukazují regionální nerovnosti, souvislosti mezi výsledky vzdělávání a chudobou nebo cesty k překonávání sociálních podmínek.

DataPAQ je datová prohlížečka a vizualizační nástroj, který otevírá stovky údajů o vzdělávání a sociálních podmínkách úplně každému.

Analytické zprávy pro mikroregiony podrobně popisují situaci v každém z 206 ORP, navrhují navíc realistické cíle, na jejichž naplňování se analytici PAQ Research na řadě míst přímo podílejí.

Desegregace.cz shromažďuje ověřené cesty, jak ukončit přetrvávající segregaci romského a dašlího znevýhodněného žactva.

Dobrá praxe už brzy přinese příběhy kvalitního vzdělávání a návody pro naplnění posbírané po celém Česku.

PAQ Research do vaší schránky

Všechny studie a články vám ještě čerstvé doručíme e‑mailem. A máme i měsíční newsletter o všem podstatném. Přihlaste si.

Posuňme společně Česko

Výzkumně přispíváme k zlepšování veřejných služeb a kvality života v Česku. Spoléháme na dárce, jako jste vy. Přidejte se k nám.