top of page

Vzdělávání na dálku pohledem rodičů

Podrobná výzkumná zpráva (pdf)

Projekt „Vzdělávání na dálku pohledem rodičů“ je longitudinální výzkum, jehož cílem je shromáždit data, jak se proměňují názory rodičů na distanční výuku a na cíle vzdělávání v České republice během pandemie. Podílí se na něm iniciativa IDEA antiCovid-19 a společnost PAQ Research, data sbírá agentura STEM/MARK a projekt financuje Nadace České spořitelny. Výzkum bude obsahovat 3 vlny – první byla realizovaná mezi 14. – 21. dubnem 2020. Další dvě vlny jsou předběžně plánovány na půli června a druhou půli září 2020. Výzkum zároveň navazuje na šetření EDUin z prosince 2019.

Tento report shrnuje zjištění z první vlny výzkumu, která proběhla mezi 14. a 21. dubnem 2020.

Hlavní zjištění šetření:

  • Školy se zásadně liší v přístupu k hodnocení žáků. Pětina žáků není hodnocena vůbec, zato třetina je známkována i hodnocena slovně každý týden. Podíl žáků, u nichž rodiče uvádí, že jsou známkováni (polovina), je zhruba dvakrát vyšší, než zjistila Česká školní inspekce v šetření mezi řediteli škol. To upozorňuje na problémy decentralizace základního vzdělávání, kde vznikají velmi odlišné postupy jednotlivých škol, a poukazuje na důležitost kvalitního metodického vedení.


  • Většina dětí zpracovává úkoly elektronicky. Nicméně, zhruba 3 % dětí nevlastí počítač nebo nemá kvalitní připojení, dalších 5 % se k počítači dostane jen sporadicky, protože počítač využívá jiný člen domácnosti. Tyto problém jsou zhruba dvakrát častější u rodin s nižším vzděláním. Distanční vzdělávání tak může bez asistence a investic do techniky znevýhodněných žáků vést k zvýšení nerovnosti.

  • Skoro 40 % rodičů si myslí, že děti dostávají příliš mnoho zadané látky a úkolů. Častěji to uvádí rodiče na druhém stupni ZŠ a rodiče, kteří tráví s dětmi učením více než 2 hodiny každý den. Lze spekulovat, zda kontakt s výukou upozornil rodiče na problém přehlcení kurikula 2. stupně ZŠ, na který upozorňují někteří experti.


  • Učitelé z víceletých gymnázií využívají oproti 2. stupňům ZŠ více multimediálních forem aktivit (videokonference, videa natáčená učiteli, projekty žáků, kvízy apod.). Rozdíly mezi školami poukazují na důležitost sdíleni dobré praxe nejen v rámci škol, ale také mezi školami.

  • Rodiče mají během pandemie nižší aspirace na vzdělání svých dětí, než měli před pandemií. Nyní chce jen 31 % rodičů, aby jejich dítě dosáhlo vysokoškolského vzdělání oproti 37 % v prosinci 2019 v panelu stejných respondentů. Aspirace klesly u více i méně vzdělaných rodičů.


  • Více rodičů než před pandemií (86 % vs. 73 %) si myslí, že úroveň českého základního školství je dobrá nebo relativně dobrá.

Metodika

Dotazován byl vzorek N=1121 respondentů, z kterého je návratnost N=741 (66% retence). Výzkum je kvótně reprezentativní pro populaci ČR, ale kvůli metodice se ho mohou účastnit jen respondenti s připojením k internetu. Online metodika sběr redukuje sociální desirabilitu, zvyšuje zastižitelnost typů populace a retenci. Vzorek kopíruje složení populace rodičů z hlediska: pohlaví, vzdělání, ročníku dítěte (pásma 1-4, 5-8, 9), regionu. Rodiče odpovídali vždy za jedno ze svých dětí, které v tomto školním roce navštěvuje ZŠ. Výsledky nelze interpretovat jako kauzální (příčinné) dopady pandemie.

702 zobrazení
bottom of page