Bydlení, trh práce, vzdělávání: Jak postupovat v integraci ukrajinských uprchlíků v ČR 2022+

Organizace PAQ Research, České priority a nezávislí autoři připravili studii k aktuálním výzvám spojeným s příchodem válečných uprchlíků z Ukrajiny s názvem Integrace ukrajinských uprchlíků v ČR 2022+. Studie podrobně mapuje oblast bydlení, trhu práce a vzdělávání, ve kterých doporučuje konkrétní opatření. Dále přináší přehled klíčových aspektů v oblasti dlouhodobé a úspěšné integrace, adekvátního řízení a governance v krizové situaci a právních otázek spojených se statusem uprchlíka. Obsah studie a jednotlivá doporučení vychází z rešerše zahraničních zkušeností, analýz dostupných dat a více než 30 expertních rozhovorů.

(Executive summary in English is available here)

Lze očekávat, že velká část uprchlíků na území České republiky zůstane delší dobu a správná integrace v bydlení, zapojení dětí do vzdělávání a využití kvalifikací v pracovním životě je předpokladem pro plnohodnotné zapojení uprchlíků do české společnosti, které může být společensky i ekonomicky dlouhodobě prospěšné. Kromě dostatečných investic, regionální distribuce úkolů, zplnohodnotnění statusu uprchlíků v sociálním systému, zlepšení datových toků a dalších obecných postupů studie přináší tato klíčová doporučení:

Bydlení

Cílem v oblasti bydlení je krátkodobá stabilizace uprchlíků a ve střednědobém horizontu vytvoření vyšší nabídky v nájemním a dalších typech bydlení a související podpora, které zajistí dostatečné bydlení pro ukrajinské uprchlíky i další zranitelné části české populace.

Pro mobilizaci okamžitých ubytovacích kapacit doporučujeme:

 • Využít zařízení ministerstev, krajů a veřejných institucí, které jsou určeny k ubytování (rekreační zařízení apod.).
 • Zajistit maximální kapacity v hotelích a dalších ubytovacích zařízeních – flexibilní a vyšší výkupní ceny (250-550 Kč) na dobu min. 3 měsíců.
 • Výrazně zvýšit podporu pro solidární domácnosti dlouhodobě ubytovávající uprchlíky (ideálně 4 tisíc na osobu se stropy, degresí podle počtu členů a zajištění standardů)
 • Akutně využívat obecního bytového fondu (případně nabízených komerčních nájmů.
 • Co nejomezeněji využívat dalších forem nouzového bydlení (stanová města, tělocvičny, masové segregované modulární bydlení).

Ve střednědobém a dlouhodobém horizontu doporučujeme:

 • Garantovat komerční nájemní bydlení.
 • Zrychlit rekonstrukci obecního bytového fondu (rychlé a adekvátní financování).
 • Podpořit rekonstrukci soukromého bytového fondu, pokud je následně určen pro pronájem ohroženým skupinám (dotační a úvěrové nástroje).
 • Upravit daňové politiky motivující k pronájmům a uvolňování prázdných nemovitostí.
 • Desegregovat dlouhodobější modulární bydlení.

Dalšími nástroji by mělo být:

 • Zpřístupnit příspěvek na bydlení (od počátku pobytu, snížit admin. náročnost).
 • Zprůchodnit dávky v mimořádné okamžité pomoci (MOP) pro uchycení v komerčním nájmu (splátka nájemní kauce + jednoho nájmu).
Zdroj: Vlastní zpracování. Pozn.: Jde o hrubé ilustrační odhady s využitím citovaných dat
Zdroj: Modelové průběhy PAQ Research na základě analýzy kapacit.

Interaktivní regionální mapy pro embedování do článků najdete zde.

Autoři oblasti bydlení: Daniel Prokop, Matyáš Levinský (PAQ Research), Gabriela Lazárková, Alexandre Reznikow (České priority)

Vzdělávání

Cílem v integraci uprchlíků do vzdělávacího systému je zajistit zdravý vývoj dětí a mladistvých a umožnit jejich další rozvoj a integraci do české společnosti. Varujeme před zakládáním plně ukrajinských škol kvůli riziku segregace.

Zde doporučujeme:

 • Od začátku pracovat na integraci ukrajinských dětí do hlavního vzdělávacího proudu – i při dočasné existenci ukrajinských tříd doporučujeme intenzivní výuku češtiny, systematické budování kapacit ve školství a nastavení mechanismů, které zabrání segregaci.
 • Programově a postupně vybrat 1500-2500 ZŠ určených pro poskytování integračních tříd založených na výuce češtiny jako dalšího jazyka (ČDJ), psychosociální péči a navázání na ukrajinské kurikulum. Zjednodušit dočasné zakládání a zvyšování kapacit dětských skupin a MŠ.
 • V určených ZŠ financovat pozice učitele ČDJ, adaptačního koordinátora a normovaného asistenta pedagoga při otevření profese např. studentům pedagogických fakult.
 • Maximálně odstraňovat bariéry v přístupu ke vzdělávání. Zajistit finanční účast státu na poplatcích v dětských skupinách. Umožnit “přestupy” z příbuzných oborů mezi ukrajinskou a českou střední školou. Odstranit jazykové bariéry v přijímacích zkouškách. Upravit, aby žáci-uprchlíci prospěli do dalšího ročníku.
 • Rozšířit systém finanční podpory výuky češtiny jako dalšího jazyka do dětských skupin, nižších ročníků MŠ, a především na SŠ.
 • Dynamicky mapovat a zveřejňovat naplněnost sítě škol a dětských skupin podobně, jako se zlepšily databáze během pandemie covid-19. Kde to místní podmínky umožní, omezit podíl ukrajinských žáků ve škole na max. 20 % pro zamezení segregace.
 • Připravit online kurz pro pedagogické pracovníky pro poskytnutí základní psychosociální diagnostiky a péče dětem-uprchlíkům pro efektivní využití sítě psychologů/ psychiatrů.
 • Pokračování poskytování bezpečného prostředí, jazykové přípravy a integrace žáků-uprchlíků přes letní prázdniny zajištěním bezplatných táborů či kurzů nebo pokračováním výuky přímo ve školách a školských zařízen

Interaktivní regionální mapy pro embedování do článků najdete zde.

Autor oblasti vzdělávání: Štěpán Kment (PAQ Research)

Práce a ekonomika

Cílem v integraci na trh práce by mělo být maximální využití kvalifikací a schopností přicházejících Ukrajinců a Ukrajinek (včetně pečujících profesí, zdravotnictví, vzdělávání apod.) a zabránit vytlačovaní do nízkokvalifikovaných pozic a prekarizovaných forem práce (agenturní apod.). Toto by bylo neoptimální z hlediska alokace pracovní síly a produktivity. Navíc to může vést k tlaku na mzdy a zaměstnanost v těchto segmentech (odmítání migrace majoritní společností) a posílení segregace (život na ubytovnách aj. specifických lokalitách).

Zde doporučujeme:

 • Rychlejší možnost získání trvalého pobytu (započítání pobytu uprchlíků do doby nutné pro získání trvalého pobytu).
 • Výrazně posílit a urychlit možnost uznávání kvalifikací – revize seznamu regulovaných profesí, rozšíření a zrychlení kapacit nostrifikace, standardizovat a zrychlit proces zkoušek pro prokázání profese, umožnit prokázání způsobilosti přes zaměstnavatele, zrušit poplatky za uznávání kvalifikací.
 • Vytvořit evidenci zaměstnání uprchlíků a systém asistence na trhu práce – například těm, kteří našli jen zaměstnání výrazně pod deklarovanou kvalifikací.
 • Výrazně posílit jazykové vzdělávání dospělých – zavedení povinné a bezplatné jazykové výuky, podpora a odpovědnost zaměstnavatelů za jazykové vzdělání, posílení nabídky v oblasti jazykových škol a online kurzů.
 • Zajistit dostupnost dětských skupin a předškolního vzdělávání pro ukrajinské děti během pracovní doby jejich rodičů.
 • Bojovat s šedou ekonomikou – například regularizací současných ilegálních pobytů a zaměstnání v ukrajinské diaspoře, posílením kontrolní činnosti a administrativní jednoduchostí legálního zaměstnávání cizinců.
Zdroj: ČR: Data MPSV (ÚP) publikovaná ČSÚ (tabulka T326) k 31.12. 2020. Ukrajina: Data za rok 2020 a populaci ve věku 15-70 let publikovaná State statistic service of Ukraine (tabulka PGS20; https://ukrstat.org/en/operativ/operativ2021/rp/zn/zn_pgs20_ue.xlsx).

Autoři oblasti trh práce a ekonomika: Štěpán Mikula (Masarykova univerzita), Petr Pleticha (České priority), Jakub Křikava (České priority)

Kontakty pro média:

Daniel Prokop, PAQ Research, daniel.prokop@paqresearch.cz, +420 608 333 902

Štěpán Kment, PAQ Research - vzdělávání, stepan.kment@paqresearch.cz, +420 725 510 142

Ladislav Frűhauf, České priority, ladislav@ceskepriority.cz, +420 723 866 277

Alexandre Reznikow, České priority, alex@ceskepriority.cz, +420 776 487 859

Štěpán Mikula, Masarykova univerzita - trh práce, stepan.mikula@econ.muni.cz, +420 724 512 946

PAQ Research do vaší schránky

Všechny studie a články vám ještě čerstvé doručíme e‑mailem. A máme i měsíční newsletter o všem podstatném. Přihlaste si.

Posuňme společně Česko

Výzkumně přispíváme k zlepšování veřejných služeb a kvality života v Česku. Spoléháme na dárce, jako jste vy. Přidejte se k nám.