Chytřejší daně, informovanost a rovné vzdělávání. Studie popisuje cesty k finančnímu zdraví

Finanční zdraví ovlivňuje spousta faktorů – od daňového systému přes kvalitu škol po sociální kapitál.

Pandemie, válka na Ukrajině, inflace, raketový růst energií — souběh krizí zásadně zhoršuje finanční situaci. V Česku narostl počet domácností s příjmy pod hranicí chudoby z podzimních 10 % na dubnových 16 %. Špatná finanční situace přitom souvisí i s fyzickým a duševním zdravím. Můžeme proto hovořit také o finančním zdraví, které představuje zásadní předpoklad pro šťastný a úspěšný život. V naší nové studii koncept finančního zdraví definujeme jako schopnost uspokojit relevantní finanční potřeby a připravit se na neočekávané finanční krize. Zejména ale navrhujeme, jakými cestami finanční zdraví posilovat u dětí i dospělých. Finanční zdraví totiž nestojí pouze na finančním vzdělávání, ovlivňuje ho spousta faktorů – od daňového systému přes kvalitu škol po sociální kapitál.

Studii jsme vytvořili pro Nadaci České spořitelny. Nadace se se zaměřuje na děti a mladé lidi, ve kterých vidí základ budoucí prosperity celé země. Proto u nich vzděláváním rozvíjí takové kompetence, které budou přispívat k jejich větší nezávislosti, soběstačnosti a finančnímu zdraví. Celou studii stahujte jako PDF

Co všechno tedy má dopady na finanční zdraví? V dětství má největší vliv sociální zázemí, vzdělávání (finanční, čtenářské a matematické gramotnosti), ale i socioemoční faktory. V dospělosti má velké účinky zase sociální a daňový systém, (ne)znalost pomoci, sociální kapitál či finanční vzdělávání.

Různé faktory spolu souvisí a vzájemně se ovlivňují. To ilustrujeme na diagramech. První z nich shrnuje situaci dětí a mládeže.

Posilovat finanční zdraví mohou zjednodušeně řečeno intervence dvojího typu. První část intervencí mění prostředí – vzdělávací či daňový systém –, které podmiňuje podmínky a rozhodování jednotlivců. Druhá část je cílenější a zajímá se o posílení různých forem gramotnosti či podporu znevýhodněných dětí.

Vliv prostředí popisuje levá část diagramu. Vidíme, že životy mladých lidí zásadně ovlivňuje zdejší vzdělávání. To v Česku, jak víme z řady výzkumů, trpí velkými nerovnostmi. Kvalita vzdělávání kolísá regionálně a oproti většině Evropy vzdělávací úspěch závisí hodně i na tom, do jak zajištěné rodiny se dítě narodí. To znamená: školy neslouží jako výtah pro všechny děti, ale spíš reprodukují sociální nerovnosti.

Ve studii proto navrhujeme řadu intervencí, které pomáhají vzdělávání zlepšit. Dodáváme přitom, jací aktéři mohou o reformy usilovat. Velký efekt mají třeba programy rané péče pro znevýhodněné děti. Na ně mohou tlačit neziskové organizace. Dopad může mít též boj proti absencím u dětí z ohrožených lokalit. Intervence, kde spolupracují školy, nezisková organizace i rodina, mohou snižovat absence až o 5 %. Jedná se proto o intervenci s velkým efektem.

Každou intervenci posuzujeme právě podle dlouhodobosti efektu a její efektivity.

Vybrané intervence pro nadace, neziskový a soukromý sektor

Intervence

Efekt intervence

Efektivita

Sledování a prevence předčasných odchodů ze vzdělávání (stipendia pro návrat do vzdělávání)

Dlouhodobý

Efektivita záleží na konkrétním typu intervence. Cílem může návrat do vzdělávání nebo zlepšení profesní kvalifikace. Efektivita u programů „druhé šance“ či profesního vzdělávání může být až 50 % (tj. polovina dokončí stanovený program,). Projekty tohoto typu v ČR proběhly (viz výše), ale neprobíhají systematicky. Mohou zasáhnout hodně žáků ohrožených předčasnými odchody ze SŠ, odhadem 20-40 tisíc.

Programy rané péče pro znevýhodněné dětí

Dlouhodobý

Vysoká

Propojení škol a rodin formou sociální práce (multidisciplinární týmy)

Krátko a střednědobý

V současné době neznámá. Pilotní projekt iKAP II probíhá v současné době (viz výše).

Snižování míry absencí u dětí v ohrožených lokalitách

Dlouhodobý

Záleží na konkrétním kontextu. Efekty lze předpokládat pouze v případě řešení formou case managementu (spolupráce škola & NNO & rodina). Prevence a mentoring mají efekty. Např. konkrétní intervence může snížit absence o 1-5 %. Rozsah problémů je značný, průměrný žák na ZŠ zamešká 40 hodin, přes 1 % žáků má alespoň jednu neomluvenou hodinu.

Dopadová evaluace nejrozšířenějších kurzů finanční gramotnosti v českém kontextu

Krátko a dlouhodobá

Efektivita dopadových evaluací sama o sobě zhodnotí efektivitu programů finančního vzdělávání.

Podpora uchování bytových forem bydlení a omezení stěhování

Dlouhodobý

Souvislost se sociálním kapitálem rodičů a úspěšností dětí ve vzdělávání ukazují výzkumy. Efekt konkrétních intervencí nutno evaluaovat.

Zlepšení dluhového poradenství a vzdělávání v oblasti právní gramotnosti (zejména na školách)

Dlouhodobý

Vysoká, pokud dochází ke vzdělávání ve správné formě (viz kap. O finančním vzdělávání). Efektivita stoupá s klesajícím věkem (nejvyšší u dětí a v rámci výuky). Možnost napojit na existující programy NČS na školách.

Intervence na Growth mindset a vytrvalost

Krátkodobý

Liší se podle typu studie. Replikovaný efekt v různých kontextech je minimálně malý, ale zato s velmi nízkými náklady (nákladově efektivní)

Výzkum faktorů finančního vzdělávání na ohrožené skupiny

Středně až dlouhodobý

Chybí data

Zvyšování znalosti, jak žádat o sociální podporu

Střednědobý (záleží na typu intervence)

Chybí data

Dluhové poradenství, které nejen poskytuje informace, ale pomáhá/asistuje u konkrétních kroků a úkonů

Krátkodobý (zlepšení okamžité situace v exekuci či zadlužení)

V současné době neexistují data. Nicméně neznalost a nízká finanční gramotnost je klíčový faktor ovlivňující zadlužení. Lze předpokládat vysokou efektivitu.

Vzdělávací programy zvyšující „energetickou“ gramotnost mladých lidí (zaměřeno na první bydlení, nízkopříjmové domácnosti, rodiny s dětmi).

Dlouhodobý

Chybí data.

Financování forem pomoci s vysokým pákovým efektem – Mimořádná okamžitá pomoc, Garantované nájemní bydlení

Krátkodobý

Střední

Podpora informovanosti a gramotnosti v oblasti snižování spotřeby, chytrých elektroměrů apod.

Střednědobý

Nízká až střední

Podpora uchování bytových forem bydlení a omezení stěhování

Dlouhodobý

Souvislost se sociálním kapitálem rodičů a úspěšností dětí ve vzdělávání ukazují výzkumy. Efekt konkrétních intervencí nutno evaluovat.

Podpora NNO zaměřující se na bezplatné právní poradenství lidem ohrožených exekucemi.

Dlouhodobý

Chybí data. Neexistují data o efektivitě dluhového poradenství.

Zvýhodněné půjčky na snížení energetické náročnosti domů (např. zvýhodnění v rámci hypoték)

Střednědobý

Nízká až střední

Integrovaná kalkulačka dávek v bankovnictví

Dlouhodobá (dlouhodobé zvýšení take-upu dávek)

Potenciál projít si kalkulačku má 35 % uživatelů Elektronického bankovnictví.

Podpora spoření a budgetingu v IB

Střednědobý

Chybí data

Informování o finančních produktech a přínosech zodpovědného finančního chování. Motivace zaměstnavatelů k silnější podpoře finančního vzdělávání zaměstnanců

Krátkodobý

Malá až střední

Podpora komunitního života a sdružování

Dlouhodobý

Souvislost se sociálním kapitálem rodičů a úspěšností dětí ve vzdělávání ukazují výzkumy. Efekt konkrétních intervencí nutno evaluovat.


Vybrané intervence týkající se veřejných politik

Intervence

Efekt intervence

Efektivita

Zaměřit intervence matematické, čtenářské a finančního gramotnosti na oblasti s vysokou deprivací

Středně až dlouhodobý

Vysoká

Snížení daňové zátěže nízkopříjmových a částečným úvazkům

Krátkodobý

Střední

Integrace dat pro uptake státní sociální pomoci na úrovni státní správy

Dlouhodobý (umožňuje dlouhodobě lépe cílit na ohrožené skupiny)

Chybí data

Zlepšení možnosti zaměstnávat lidi v exekuci ze strany zaměstnavatelů

Střednědobý

Kromě efektů na lidi v exekuce také omezení nelegální práce (úniky až 120 miliard ročně)

Analytická podpora v oblasti reformy daňového a dávkového systému

Střednědobý

Střední

Oddlužení formou akcí jako např. Milostivé léto a informování o něm

Krátkodobý až střednědobý

Efektivita Milostivého léta byla 3-5 % (podíl v exekuci, který využil této akce) – jde o první odhady, které budou upřesněny.

Aktualizovat Standard finanční gramotnosti o otázky online prostředí a online her

Střednědobý

Chybí data

Finanční zdraví stojí na jednoduchém předpokladu: kapitál je důležitý, do hry nicméně vstupují také gramotnosti a chování. Mluvíme zejména o finanční gramotnosti. Jak ukazuje diagram, vliv na ní má řada proměnných, zásadní ale zůstávají vzdělávací nerovnosti. Nižší finanční gramotnost mají zejména děti, které pochází ze sociálně zranitelného prostředí. Chudoba působí stres, který ovlivňuje kognitivní a nekognitivní schopnosti dětí, a spolu s nekvalitním vzděláváním vede i k nízkým aspiracím.

Zásadní vliv na finanční gramotnost tak mohou mít zejména už zmíněné programy rané péče, boj proti předčasným odchodům ze vzdělávání či podpora uchování bytových forem bydlení a omezení stěhování rodičů. Až na jejich základě můžeme efektivně zlepšovat matematickou a čtenářskou gramotnost, z níž ta finanční vychází.

Programů zaměřených na finanční gramotnost existuje už teď vícero. Jaké ale mají dopady, úplně zřejmé není. Chybí totiž jejich vyhodnocování. Evaluaci proto považujeme za důležitý první krok, který musí předcházet podpoře různých forem vzdělávání. Ideální variantu představuje národní měření finanční gramotnosti, které by sjednotilo, k jakým konkrétním testovatelným znalostem a dovednostem má školní výuka a další programy finančního vzdělávání směřovat.

Už dnes přitom víme, že ve školách chybí vzdělávání zaměřené na finanční chování v online prostředí. Do něj se přitom se přesouvá stále víc lidských aktivit, včetně těch spojených s penězi. I seznamování s riziky spojenými s internetem proto uvádíme jako jednu z oblastí pro potenciální intervence.

Doporučení a intervence

Název

Cílová skupina

Cíl

Efekt intervence

Efektivita

Vznik národního měření finanční gramotnosti

Děti a mladiství

Testování finanční gramotnosti děti a mladistvých sice probíhá, ale žádné není pravidelné a uznané natolik, aby bylo základem pro aspirace programů finančního vzdělávání a jejich benchmarking.

Krátko a dlouhodobá

U metodologicky kvalitního testování středně až vysoká efektivita

Dopadová evaluace nejrozšířenějších kurzů finanční gramotnosti v českém kontextu

Programy finančního vzdělávání

Získat jasná data nejlépe metodou RCT pro budoucí podporu funkčních programů

Krátko a dlouhodobá

Efektivita dopadových evaluací sama o sobě zhodnotí efektivitu programů finančního vzdělávání.

Změření rozsahů a způsobů, jakými se školy věnují finančnímu vzdělávání

Školy

Zjistit na reprezentativním vzorku škol, zda a jak se věnují finančnímu vzdělávání, kde spatřují bariéry a co by potřebovaly pro lepší finanční vzdělávání.

Krátko a střednědobá

Střední

Zaměřit intervence matematické, čtenářské a finančního gramotnosti na oblasti s vysokou deprivací

Děti v ohrožených sociálních skupinách

Součástí přerušení reprodukce chudoby je také zvýšení kompetencí a finanční gramotnosti u dětí a mladistvých v oblastech s chudobou, zadlužeností nebo jinými projevy znevýhodnění.

Středně a dlouhodobá

Vysoká

Aktualizovat Standardu finanční gramotnosti o otázky online prostředí a online her

Děti a mladiství

Zvýšit povědomí dětí a mladistvých o rizicích spojených s internetovým prostředím, především online hrami, které obsahují a motivují k finančním rozhodnutím s reálnými penězi. Ideálně také změřit utrácení peněz nezletilými v online hrách.

Krátkodobá

Není k dispozici

Podpora rodičů při finančním vzdělávání dětí

Rodiče

Zvýšit kompetenci rodičů, aby věděli odkud čerpat informace

Krátko a dlouhodobá

Střední


Komplexní intervence – zaměřené na proměnu prostředí i znalosti jedinců – by ideálně ideálně měly vést do situace, kdy lidé mohou a dokážou:

  1. hladce vést krátkodobé finance, zvládají přitom průběžně plnit finanční závazky a naplňovat ve spotřební potřeby
  2. připravit se na finanční šoky a zocelit se z nich
  3. mít dlouhodobější perspektivu, která zahrnuje plnění cílů a udržení nebo zlepšení well-beingu
  4. zažívat úspěch přesahující naprosté minimum, která posiluje pocity sebedůvěry a well-beingu (používá se v mnoha, ale ne ve všech výzkumech)

Dospělým pomůžou chytřejší daně a znalost dávek

Situace dospělých se oproti dětem v něčem liší: do hry mnohem víc vstupují už naučené vzorce chování. Prostor pro intervence ale zůstává.

Začněme opět u prostředí. Klíčový faktor finančního zdraví u dospělých představuje chudoba a nastavení sociálního a daňového systému, které s ní přímo souvisí. V Česku dlouhodobě daňový systém zatěžuje nízkopříjmové zaměstnance, i pracující se tak potýkají s chudobou. Ohrožení mladí lidé a nižší střední třída přitom nemají často nárok na sociální podporu, která navíc není valorizovaná v čase. Inflace přitom svým rozložením dopadá nejvíc na chudší skupiny, které se aktuálně nejvíc ze všech potýkají s nárůstem cen energií.

Nejdůležitějším faktorem tak je nastavení daňového či dávkového systému, kdy navrhujeme snížení daňové zátěže nízkopříjmových a částečným úvazkům. O tom rozhoduje stát. Jeho intervence ale musí jít ruku v ruce s nezávislými analýzami dopadů, o něž se mohou starat neziskové organizace či finanční domy. Nadační a finanční sektor také může financovat opatření, které omezují chudobu a bytovou nouzi, mají přitom velký pákový efekt. Patří sem garance nájemního bydlení nebo nabídky kaucí na splátky.

Doporučení a intervence

Název

Cílová skupina

Cíl

Efekt

Efektivita

Snížení daňové zátěže nízkopříjmových a částečným úvazkům

Lidé s nízkým příjmem, mladí lidí, rodiče

Snížení pracující chudoby

Krátkodobý

Střední

Analytická podpora v oblasti reformy daňového a dávkového systému

Stát

Snížení pracujících chudoby

Střednědobý

Střední

Reforma dávkového systému – valorizační mechanismy a posílení středně adresných dávek

Lidé s nízkým příjmem, mladí lidí, rodiče

Snížení propadů do chudoby

Střednědobý

Vysoká

Financování forem pomoci s vysokým pákovým efektem – Mimořádná okamžitá pomoc, Garantované nájemní bydlení

Samoživitelky, chudší mladí lidé

Udržení v komerčním nájemním bydleni

Krátkodobý

Střední

Podpora informovanosti a gramotnosti v oblasti snižování spotřeby, chytrých elektroměrů apod.

Mladí lidé, lidé s energetickou náročností bytů

Snížení zátěže cenami energií

Střednědobý

Nízká až střední

Zvýhodněné půjčky na snížení energetické náročnosti domů (např. zvýhodnění v rámci hypoték)

Mladí lidé, lidé s energetickou náročností bytů

Snížení dlouhodobé zátěže energiemi

Střednědobý

Nízká až střední

Důležitou oblast představuje též informovanost. Vzhledem k cenám energií roste důležitost energetického rozměru finanční gramotnosti – tedy informovanost o spotřebě energií, využívání technologií pro její sledování a redukci. To je jedna z oblastí, kde dávají intervence smys

Nejvíc se ale problém s špatnou informovaností projevuje v nevyužívání sociálních dávek. V Česku je nevyužívá až 70 % domácností, kde na ně mají nárok. Lidé často neví, že určitá forma podpory vůbec existuje, nebo mají špatné informace o kritériích. V zahraničí problém řeší automatizovaným přidělováním podpory či personalizovanou komunikací. Pomoci může také zviditelnění problému jako takového. To vše zohledňují i intervence, které navrhujeme.

Doporučení a intervence

Název

Cílová skupina

Cíl

Efekt intervence

Efektivita

Integrovaná kalkulačka dávek v bankovnictví

Klienti s nízkým příjmem. Zároveň spíše mladší populace pracující s EB.

Zvýšit uptake státní sociální pomoci

Dlouhodobý (dlouhodobé zvýšení take-upu dávek)

Potenciál projít si kalkulačku má 35 % uživatelů EB (užívají EB aktivně).

Zvyšování povědomí o nevyužívání dávek

Všichni

Zvýšit znalost a povědomí o problému

Spíše krátkodobý (může v daný moment zvýšit informovanost)

Neexistují data.

Integrace dat na úrovni státní správy

Rizikové skupiny

Zvýšit uptake státní sociální pomoci

Dlouhodobý (umožňuje dlouhodobě lépe cílit na ohrožené skupiny)

Neexistují data.

Zvyšování znalosti o tom, jak žádat o sociální podporu

Rizikové skupiny

Zvýšit uptake státní sociální pomoci

Střednědobý (záleží na typu intervence)

Neexistují data.

„Nudges“ ve formě zjednodušení a personalizace komunikace

Rizikové skupiny

Zvýšit uptake státní sociální pomoci

Střednědobý. „Nudges“ totiž mohou vést k dlouhodobé změně chování

V případě sociálních dávek spíše omezená. Zvýšení také-upu do 10 %.

Milostivé léto (oddlužení po zaplacení jistiny a poplatku exekutorovi)

Všichni

Snížit zadlužení české populace

Dlouhodobý. Umožňuje celkové oddlužení.

Omezený. Šance na oddlužení využil jen malý podíl klientů (odhad pod 5 %)

I v tomto případě se jedná pouze o relativně drobné kamínky, z nichž musíme poskládat celou mozaiku. Celý plán na její doplnění – komplexní plán na posílení finančního zdraví – najdete v přiložené studii.

PAQ Research do vaší schránky

Všechny studie a články vám ještě čerstvé doručíme e‑mailem. A máme i měsíční newsletter o všem podstatném. Přihlaste si.

Posuňme společně Česko

Výzkumně přispíváme k zlepšování veřejných služeb a kvality života v Česku. Spoléháme na dárce, jako jste vy. Přidejte se k nám.