Vzdělávání na dálku pohledem rodičů

Co soudí rodiče o množství domácích úkolů i celkové úrovni vzdělávání.

Projekt „Vzdělávání na dálku pohledem rodičů“ je longitudinální výzkum, jehož cílem je shromáždit data, jak se proměňují názory rodičů na distanční výuku a na cíle vzdělávání v České republice během pandemie. Podílí se na něm iniciativa IDEA antiCovid-19 a společnost PAQ Research, data sbírá agentura STEM/MARK a projekt financuje Nadace České spořitelny. Výzkum bude obsahovat 3 vlny – první byla realizovaná mezi 14. – 21. dubnem 2020. Další dvě vlny jsou předběžně plánovány na půli června a druhou půli září 2020. Výzkum zároveň navazuje na šetření EDUin z prosince 2019.

Podrobná výzkumná zpráva (pdf)

Tento report shrnuje zjištění z první vlny výzkumu, která proběhla mezi 14. a 21. dubnem 2020.

Hlavní zjištění šetření:

  • Školy se zásadně liší v přístupu k hodnocení žáků. Pětina žáků není hodnocena vůbec, zato třetina je známkována i hodnocena slovně každý týden. Podíl žáků, u nichž rodiče uvádí, že jsou známkováni (polovina), je zhruba dvakrát vyšší, než zjistila Česká školní inspekce v šetření mezi řediteli škol. To upozorňuje na problémy decentralizace základního vzdělávání, kde vznikají velmi odlišné postupy jednotlivých škol, a poukazuje na důležitost kvalitního metodického vedení.
slovní hodnocení a známkování na základní škole
Jak základní školy hodnotí


Většina dětí zpracovává úkoly elektronicky. Nicméně, zhruba 3 % dětí nevlastí počítač nebo nemá kvalitní připojení, dalších 5 % se k počítači dostane jen sporadicky, protože počítač využívá jiný člen domácnosti. Tyto problém jsou zhruba dvakrát častější u rodin s nižším vzděláním. Distanční vzdělávání tak může bez asistence a investic do techniky znevýhodněných žáků vést k zvýšení nerovnosti.

  • Skoro 40 % rodičů si myslí, že děti dostávají příliš mnoho zadané látky a úkolů. Častěji to uvádí rodiče na druhém stupni ZŠ a rodiče, kteří tráví s dětmi učením více než 2 hodiny každý den. Lze spekulovat, zda kontakt s výukou upozornil rodiče na problém přehlcení kurikula 2. stupně ZŠ, na který upozorňují někteří experti.
Kolik školy zadávají úkolů. Nedostatek, příliš, akorát?
Kolik zadávají domácích úkolů

Učitelé z víceletých gymnázií využívají oproti 2. stupňům ZŠ více multimediálních forem aktivit (videokonference, videa natáčená učiteli, projekty žáků, kvízy apod.). Rozdíly mezi školami poukazují na důležitost sdíleni dobré praxe nejen v rámci škol, ale také mezi školami.

  • Rodiče mají během pandemie nižší aspirace na vzdělání svých dětí, než měli před pandemií. Nyní chce jen 31 % rodičů, aby jejich dítě dosáhlo vysokoškolského vzdělání oproti 37 % v prosinci 2019 v panelu stejných respondentů. Aspirace klesly u více i méně vzdělaných rodičů.
jakého vzdělání by měly děti dosáhnout podle rodičů
Jaké aspirace mají rodiče

Více rodičů než před pandemií (86 % vs. 73 %) si myslí, že úroveň českého základního školství je dobrá nebo relativně dobrá.

Metodika

Dotazován byl vzorek N=1121 respondentů, z kterého je návratnost N=741 (66% retence). Výzkum je kvótně reprezentativní pro populaci ČR, ale kvůli metodice se ho mohou účastnit jen respondenti s připojením k internetu. Online metodika sběr redukuje sociální desirabilitu, zvyšuje zastižitelnost typů populace a retenci. Vzorek kopíruje složení populace rodičů z hlediska: pohlaví, vzdělání, ročníku dítěte (pásma 1-4, 5-8, 9), regionu. Rodiče odpovídali vždy za jedno ze svých dětí, které v tomto školním roce navštěvuje ZŠ. Výsledky nelze interpretovat jako kauzální (příčinné) dopady pandemie.

PAQ Research do vaší schránky

Všechny studie a články vám ještě čerstvé doručíme e‑mailem. A máme i měsíční newsletter o všem podstatném. Přihlaste si.

Posuňme společně Česko

Výzkumně přispíváme k zlepšování veřejných služeb a kvality života v Česku. Spoléháme na dárce, jako jste vy. Přidejte se k nám.